AUG – Du học Perth

Ngày: 27 Aug..
từ
mỗi người

Chương trình làm quen với BHMS

Ngày: 15 tháng XNUMX..
từ
mỗi người

Mô hình CATS Liên Hợp Quốc

Ngày: 2 tháng XNUMX..
từ
mỗi người

Công ty CATS Bloomberg

Ngày: 2 tháng XNUMX..
từ
mỗi người

CATS nghề nghiệp trong y học

Ngày: 2 tháng XNUMX..
từ
mỗi người

Cao đẳng CATS – Trại viết mã

Ngày: 16 tháng XNUMX..
từ
mỗi người

Cao đẳng CATS – Liên đoàn Ivy

Ngày: 9 tháng XNUMX..
từ
mỗi người

Cao đẳng CATS – STEAM

Ngày: 9 tháng XNUMX..
từ
mỗi người
từ
mỗi người
từ
mỗi người