AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Kuliah Jurusan Komunikasi tại UTS Sydney

Jurusan komunikasi thiên vị, meliputi studi studi cara manusia berkomunikasi secara mauupun bằng lời nói phi ngôn ngữ, serta damperta terhadap cá nhân và masyarakat. Chương trình Jurusan komunikasi adalah nghiên cứu những người có khả năng đạt được topik và các chuyên gia về ilmu, yang terkait dengan cara manusia bekomunikasi và pertukaran informationasi dalam masyarakat. Beberapa topik yang umumnya dipelajari dalam jurusan komunikasi meliputi:

  1. Teori Komunikasi: Meliputi studi tentang berbagai teori dan model komunikasi, and bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku manusia and hubungan sosial.
  2. Phương tiện truyền thông đại chúng: Meliputi studi tenang bagaimana phương tiện truyền thông đại chúng có thể truyền hình, đài phát thanh, kinh Koran, majalah, và nền tảng kỹ thuật số mempengaruhi masyarakat.
  3. Quan hệ công chúng: Meliputi studi studi bagaimana organisasi bekomunikasi dengan public dan bagaimana citra and reputasi perusahaan dijaga.
  4. Jurnalisme: Meliputi studi tentang bagaimana menulis, mengedit, and melaporkan beita, serta etika jurnalisme.
  5. Kỹ thuật giao tiếp: Meliputi studi tentang bagaimana teknologi seperti phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại di động, và internet mempengaruhi cara manusia bekomunikasi.

Pelajaran di jurusan komunikasi juga mencakup keterampilan praktis, seperti menulis, presentasi, negosiasi, and manajemen proyek. Chương trình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc ghi nhớ thông tin cá nhân về giá thầu riêng của mình, quan hệ công chúng, phương tiện truyền thông, cá nhân và quản lý.

Đại học UTS đã thành lập công nghệ cuối cùng ở Sydney, Úc, và chương trình berbagai đang được triển khai thành công và pascasarjana di berbagai bidang, termasuk komunikasi. School of Communication di UTS sudah ada lebih dari 30 tahun. Ada beberapa disiplin ilmu yang ditawarkan di dalam School of Communication tại UTS:

Mau khám phá lebih jauh tenang jurusan Komunikasi di UTS? Segera hubungi liên kết AUG Indonesia yang siap membantu kamu memberikan informationasi mulai dari kuliah S1, S2, atau S3 di jurusan Komunikasi di UTS.

Trò chuyện sekarang dan dapatkan informationasi tenang BEASISWA từ UTS!