AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Cơ hội học bổng nào cho sinh viên quốc tế ?

Học bổng sinh viên quốc tế

Một số trường đại học cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, họ thường cung cấp giá trị thấp hơn so với những người cho sinh viên trong nước.

Liệu bạn có đủ điều kiện không?

Có một vài yếu tố mà các trường đại học xem xét

  • Trình độ học vấn
  • Bài luận cá nhân / Kinh nghiệm
  • Phỏng vấn (nếu có)
  • Quốc tịch
  • Tình hình tài chính

Làm thế nào tôi có thể xin học bổng ?

Trong hầu hết các trường hợp, các trường đại học cấp học bổng tự động bằng cách kiểm tra lý lịch và lịch sử học tập của sinh viên. Tuy nhiên, học bổng có giá trị cao hơn có thể yêu cầu thêm tài liệu hoặc tiến hành phỏng vấn. Ví dụ, sinh viên sẽ cần viết một bài luận mà trường đại học yêu cầu cho đơn xin học bổng.

Chúng tôi đã cung cấp các suất học bổng cho nhiều hơn 200,000 sinh viên dựa vào các khóa học mong muốn của họ.

Để tìm ra học bổng nào mà bạn đủ điều kiện, liên lạc với tư vấn viên tại văn phòng AUG gần nhất !

Học bổng & tài chính