AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các khóa học

Điều gì xảy ra nếu tôi không đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho trường Đại học mà tôi yêu thích?

Nên làm gì nếu bạn không đáp ứng yêu cầu khóa học?

Bạn không đủ điểm để tham gia trực tiếp khóa học mơ ước của mình hay muốn chuyển sang một lĩnh vực học thuật khác?

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng cung cấp các chương trình chuyển tiếp cho sinh viên nhằm đáp ứng các điều kiện tiên quyết của một chương trình đại học hoặc sau đại học. Một số chương trình chuyển tiếp bao gồm Dự bị Đại học (Foundation), Quốc tế Năm nhất, Chứng chỉ và Dự bị Thạc sĩ. Những chương trình này cung cấp nhiều lựa chọn cho sinh viên để tiến vào đại học.

Yêu cầu đầu vào cho các quốc gia khác nhau có thể khác nhau và họ có thể có các điều kiện tiên quyết khác cho đầu vào đại học.

Chọn khóa học

Các yếu tố cần lưu ý

Các loại khóa học - Đại học

Các loại khóa học - Sau đại học