AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Đăng ký hồ sơ

Chuẩn bị ghi danh?
Chỉ với một bản thông tin đơn giản, bạn có thể nộp nhiều hồ sơ khác nhau.

Miễn phí đăng ký *

Có thể được miễn giảm tín chỉ.

tẩy

tẩy Chèn thêm tập tin

Tôi đã đọc và đồng ý với Các điều khoản và điều kiện của AUG